LA MURALLA I LA CAPELLA DEL CASTELL


 LA MURALLA I LA CAPELLA DEL CASTELL (1)

  • La muralla del castell:

El nucli principal o sobirà del castell de Llers estava protegit i envoltat per una muralla externa o recinte, segons demostren algunes escasses restes subsistents i algun document. Sembla que el recinte inferior ja devia existir al segle XIII i, de tota manera, ja és esmentat a la primera meitat del XIV. Entre ambdós recintes quedava l’espai d’albacar que s’anomena encara avui la Força, i que, com a topònim urbà, és documentat des del segle XVI. Per la documentació i la toponímia, es pot afirmar que el perímetre de la muralla inferior, l’assenyalen els actuals carrer de la Plaça, abans dit de la Muralla, carrer de les Llices, carreró de les Llices i plaça del Ramal. L’any 1327 és esmentat l’indret de les Llices i els valls on hi havia la “bestorre de Cabrenys” i la “roca” sobre la mota del castell. Eren elements d’aquest sistema defensiu.

Ampliació detall d'un plànol  del segle XVII. Castells, Catllat i Riera, 1994.

Al segle XIX van ser enderrocats uns importants llenços de muralla al sector de tramuntana del carrer de la Muralla, avui de la Plaça. Actualment els únics vestigis clars són al carrer de les Llices, que fou sector de ponent del recinte. Hi ha el mur d’una torre quadrangular, actualment façana d’una casa, amb obertures fetes modernament. El seu aparell de carreus és equiparable al de les parts majoritàries del castell, datable com ell al segle XIII. Una altra casa del mateix carrer sembla conservar també part d’una altra torre, si bé això és més dubtós; de tota manera, hi ha paraments que pertanyen a la fortificació.

  • La capella:

El castell tenia una capella dedicada a Sant Esteve a la qual ja deu referir-se el sacramental del clergue Guiu de l’any 982, quan fa esment de la deixa d’unes vinyes a Sant Julià i a Sant Esteve de Llers (Sant Julià és l’advocació de l’església parroquial del lloc). La capella de Sant Esteve tenia un benefici i el seu sacerdot havia d’assistir als sínodes diocesans, segons els nomenclàtors de la diòcesi de final del segle XIV. Segons notícies del segle XVIII, sembla que la capella ja no existia. També se sap  que la capella era situada al costat de sol ixent del castell. És a dir, que aquesta capella ja existent al final del segle X, es trobava prop del llenç on hi ha l’aparell d’aspecte arcaic del recinte del castell. Aquest aparell, sobretot al tram septentrional del mur, es conserva amb una alçada d’uns 3 m, ben diferenciat del parament de carreus que cal datar al segle XIII, com la major part de les restes de la fortalesa. 


(1)

Bibliografia: 
Jordi BOLÓS (1990), El castell de Llers, Catalunya Romànica, IX, L’Empordà, II, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana.
Gregori PALLISSER (1730), Llibre de racionaris de la vila del castell de Llers, còpia de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Entrades populars d'aquest blog

EL CASTELL DE LLERS

ELS DOTZE CASTELLS

EL COMPTE ESTRUCH